Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla
GDPR
Provozní podmínky
Nekomerční vs komerční blog
Často kladené otázky
Zamčeno
admin
Administrátor fóra
Příspěvky: 52
Registrován: pon 01. čer 2020 8:04:50

Podmínky a pravidla

Příspěvek od admin »

1. Provozovatelem 1blog.cz je fi. ASTRA - CZ s.r.o. IČ: 26086395, dále jen Provozovatel.

2. Uživatelem používající 1blog.cz, může být fyzická nebo právnická osoba, dále jen Uživatel.

3. Účelem 1blog.cz je zakládat blogy a diskuse, vkládat články, příspěvky. Provozovatel dává k dispozici platformu a prostor, za obsah zodpovídá výhradně Uživatel.

4. Provozovatel zajišťuje provoz 1blog.cz a zpracovává osobní údaje dobrovolně poskytnuté Uživatelem. Viz dále GDPR. Uživatel poskytuje své údaje zcela dobrovolně, za účelem podstaty 1blog.cz a je si vědom, že kromě registračních údajů – které nejsou zveřejňovány, veškeré údaje dává veřejně k dispozici. Provozovatel nezodpovídá za použití (příp. zneužití) těchto dobrovolně poskytnutých údajů třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za to, když Uživatel získané údaje v rámci 1bog.cz, poskytne třetí osobě.

5. Provozovatel taktéž neodpovídá za činnost uživatelů služeb ani za způsob jakým služby 1blog.cz využívají. Provozovatel nenese ani žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb 1blog.cz uživateli či třetími osobami.

6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb na 1blog.cz. Taktéž neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb 1blog.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

7. Uživatel souhlasí s tím, že na využívání služeb 1blog.cz nemá žádný právní nárok (mimo placenou službu, viz dále).

8. Uživatel se zavazuje seznámit se a řídit se veškerými podmínkami a informacemi na 1blog.cz, a dodržovat platné zákony.

9. Provozovatel může kdykoli vymazat blog, rubriku, článek, příspěvek, zrušit registraci, anebo znemožnit používání služeb (blokace) 1blog.cz, bez vysvětlování, bez udání důvodů a Uživatel s tímto souhlasí (mimo placených služeb, viz dále).

10. Provozovatel bez předchozího varování, okamžitě přistoupí k vymazání blogu, uživatele a blokaci, pokud u neplaceného – nekomerčního blogu, tento bude mít komerční obsah, nebo na něj bude odkazovat či ho umožňovat (viz dále bod č. 11, a rubrika „Nekomerční blog“).

11. Provozovatel bez předchozího varování může kdykoli vymazat blog, článek, příspěvek, pokud má nesmyslný obsah, nebo žádný či minimální obsah, popř. i znemožnit používání služeb (blokace) 1blog.cz, např. když si uživatel jen něco zkouší, testuje, apod. (nevztahuje se na placené služby, viz dále).

12. Provozovatel může přistoupit k vymazání blogu, popř. i znemožnit používání služeb (blokace) 1blog.cz, pokud Uživatel porušil registrační podmínky při založení blogu (zadal nesprávné, nepravdivé údaje).

13. Provozovatel může přistoupit k vymazání blogu, popř. i znemožnit používání služeb (blokace) 1blog.cz, pokud Uživatel nějakým způsobem podvádí (např. s počítadlem návštěv, apod.), za někoho se vydává, nebo pokud zneužil služeb 1blog.cz (např. kontaktní formulář).

14. Provozovatel může přistoupit k vymazání blogu, popř. i znemožnit používání služeb (blokace) 1blog.cz, pokud Uživatel vymazal příspěvek od Administrátora - admin, nebo zamezil jeho zveřejnění. Totéž může nastat, pokud by Uživatel nevyhověl nebo ignoroval požadavek od Administrátora.

15. Provozovatel může přistoupit k vymazání blogu, popř. i znemožnit používání služeb (blokace) 1blog.cz, pokud Uživatel dává prostřednictvím svého pronajatého blogu (stránek) prostor pro jiný - vymazaný blog.

16. Na 1blog.cz jsou dvě různé možnosti pro zakládaní blogů a jejich provozu:

a) neplacený – nekomerční, pro fyzické osoby: kde za pronájem platformy a prostoru bude na Uživatelově blogu zobrazována reklama, omezen prostor pro přílohy a případně zasílány komerční a obchodní sdělení

b) placený - komerční, pro fyzické a právnické osoby: kde za pronájem platformy a prostoru bude účtován měsíční poplatek ve výši 49 Kč vč. DPH, s roční platbou předem

Jaký je rozdíl mezi nekomerčním a komerčním blogem je vysvětleno zde.

17. U obou možností (bod č. 15) platí, že za obsah daného blogu (vč. příspěvků od jiných uživatelů) zodpovídá výhradně Uživatel, Provozovatel poskytuje výhradně platformu a prostor, Uživatel má tuto platformu a prostor pronajaty. Provozovatel nebude žádným arbitrem, soudcem, apod. Případné žádosti o cenzuru jsou nepřípustné, tyto mohou vést k blokaci a znemožnění používání služeb 1blog.cz. Uživatel je povinen se řídit nejen těmito podmínkami, ale i platnými zákony, a v případě podezření na jejich porušení, postupovat jako v běžném životě. Jen zcela výjimečně, u zcela evidentních porušeních zákona přistoupí Provozovatel k vymazání blogu, uživatele, a k blokaci. U blogerů ze zemí mimo ČR, u kterých by bylo případné vymáhání práva ztížené nebo ve většině nemožné, může Provozovatel přistoupit k vymazání blogu, uživatele a blokaci při podezření na porušení zákona. U placených – komerčních blogů může vymazání (článku, příspěvku, nebo celého blogu) rozhodnout pouze soud, pokud Provozovatel takovéto rozhodnutí obdrží, může nad rámec tohoto rozhodnutí, přistoupit k vymazání blogu, uživatele a blokaci, a v tomto případě Uživateli nepřísluší vrácení nevyčerpané předplacené peněžní částky.

18. U obou možností (bod č. 15) platí, že za archivaci obsahu blogů, článků, příspěvků, atd., nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost, Uživatel je povinen si obsah svého blogu sám zálohovat a archivovat do svého zařízení. Provozovatel taktéž nenese žádnou zodpovědnost za nemožnost využívání služeb na 1blog.cz, např. při technických potížích, napadení, živelných katastrofách, apod. Pouze u placené služby, může Uživatel v tomto případě na Provozovateli nárokovat vrácení poměrné částky za dobu, kdy nemohl využívat předplacených služeb, Provozovatel se zaručuje po odsouhlasení takového nároku, proplatit částku do 14 dnů na bankovní účet vedený v ČR.

19. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu uživatelských dat a nastavení.

20. Zruší-li Provozovatel z důvodu porušení podmínek předplacené služby (blog), nenáleží Uživateli nárok na vrácení nevyčerpané částky.

21. Zruší-li Uživatel předplacené služby svůj blog před vypršením předplaceného období, nenáleží mu nárok na vrácení nevyčerpané částky.

22. Zablokuje-li Provozovatel ze zřejmých, výše uvedených důvodů Uživatele, a tento pak nemá více přístup na svůj předplacený blog, nenáleží Uživateli nárok na vrácení nevyčerpané částky.

23. Uživatel vyslovuje souhlas a respektuje tyto podmínky.

24. Podmínky, pravidla a informace na 1blog.cz jsou vždy platná ty aktuální v daném okamžiku, a Uživatel má povinnost tyto podmínky, pravidla a informace sledovat, seznamovat a řídit se těmi aktuálními.

25. Na veškerý text, obrázky i formu 1blog.cz je copyright© a bez výslovného povolení Provozovatele je zakázáno kopírovat jakékoliv části tohoto textu a obrázků i formy, či je používat k jiným účelům.
admin
Administrátor fóra
Příspěvky: 52
Registrován: pon 01. čer 2020 8:04:50

GDPR

Příspěvek od admin »

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: ASTRA – CZ s.r.o., IČ: 26086395, se sídlem: Sokolská 195/10, Č. Budějovice 37005 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Sokolská 195/10, Č. Budějovice 37005

email: viz formulář

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky služby.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění zlužeb poskytovaných na tomto webu.


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší registrace a podání inzerátu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce těchto služeb jsou vyžadovány takové Vaše osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky služeb, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění poskytované služby, bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby, zajišťující služby provozování 1blog.cz a další služby v souvislosti s provozováním 1blog.cz, podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující marketingové služby, osobní údaje může správce předávat taktéž dalším zpracovatelům, a to zejména:
  • Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; analytické a reklamní nástroje Analytics, AdSense, AdWords, Admob; podmínky ochrany soukromí: https://policies.google.com/technologies/ads,
  • Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO 26168685
  • TOPlist s.r.o., sídlem nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00, Praha 8, IČ: 27204171; analytický nástroj Toplist
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí zaheslování těchto úložišť, antivirového programu, firewallu, uzamknutí a znepřístupnění údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.

Prohlášení o použití tzv. cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou soubory cookies
Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Jaké soubory cookies jsou použity
Nezbytné, Analytické, Profilující (marketingové)

Jak odmítnout používání souborů cookies
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.


IX.

Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte přečtením těchto. Tímto souhlasem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2020.
Zamčeno